הקמה ופירוק חברות

ראשית ובטרם נעמוד על המסלולים השונים לפירוק מרצון של חברה, יובהר כי הליך הפירוק לכשעצמו אינו מסיר הכרזת "חברה מפרת חוק" ואינו עוצר הליכי גביה או עיצומים.

להלן תיאור המסלולים השונים לפירוק חברה מרצון ואופן קבלת פטור מאגרות שנתיות לחברה:

1. הליך פירוק במסלול מקוצר לחברות יחיד

2. הליך פירוק מרצון במסלול רגיל

3. פטור מאגרה לחברה שנמצאת בפירוק מרצון - מי זכאי וכיצד מוגשת הבקשה?

4. פירוק מרצון ע"י נושים

הליך פירוק במסלול מקוצר לחברות יחיד

ההליך מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

ההליך מומלץ לחברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

הנחיות לפירוק במסלול המקוצר :

1. וודא באמצעות נסח החברה כי אכן הנך בעל מניות יחיד וגם הדירקטור היחיד.

2. חתום על התצהיר שבטופס הבקשה לפירוק - שלב ראשון בפני עו"ד.

3. דאג כי המפרק (מותר לך למנות את עצמך כמפרק) יחתום על הטופס במקומות המסומנים, וישלח בדואר רשום, את ההודעה המצורפת לטופס, המיועדת לפרסום ברשומות מיד לאחר החתימה על התצהיר, ולא יאוחר מ 7 ימים לאחר מכן .

חשוב !! כבר במועד החתימה על התצהיר, על המפרק לקבוע את תאריך האסיפה הכללית הסופית, למועד שהוא בין 4 ל 6 חודשים מיום חתימת התצהיר, ולציין מועד זה בהודעות המיועדות לפרסום ברשומות.

שימו לב - על ההודעה לרשומות להיות מודפסת במלואה, ללא ציון פרטים בכתב יד, למעט החתימה. מחלקת רשומות תחזיר לפונים כל הודעה שלא תודפס כאמור.

יש להקפיד לשלוח את המסמכים בלוחות זמנים מדוייקים, ונשמח לסייע לכם בכך.

4. על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה, וסילוק כל התחייבויותיה. על המפרק להכין דוח סופי המהווה מעין תזרים לגבי נכסי החברה, פרעון חובותיה והיתרה לחלוקה.

5. לאחר קיום האסיפה הכללית הסופית, במועד שצוין בהודעה לרשומות, יש לחתום על תצהיר נוסף אליו יצורף דו"ח הפירוק.

6. חברה בפירוק מרצון יכולה להיות פטורה מתשלום אגרה שנתית (כולל חובות), במקרים מסוימים. ראה להלן

במקביל ניתן לפרק את החברה במסלול רגיל, שדומה במהותו להליך שתואר לעיל, בשינויים מסויימים.

פטור מאגרה לחברה שנמצאת בפירוק מרצון – מי זכאי וכיצד מוגשת הבקשה?

תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001 קובעות פטור מאגרות לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון.

הפטור מיועד לחברות שנמצאות בהליך פירוק מרצון .

יש להגיש את המסמכים לצורך קבלת פטור עם הגשת הדו"ח הסופי מאת מפרק החברה.

לצורך קבלת פטור מאגרה יש להגיש לרשם תצהיר אי פעילות - תצהיר מקורי מאת הדירקטורים שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק. וכן :

א. אישור מקורי מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק.

ב. אישור מקורי מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום.

אם  ואין באפשרות החברה להמציא אישורי מס הכנסה ומע"מ כנ"ל מאחר ותיקה עדיין לא נסגר, רשאית להמציא לרשם את תצהיר אי הפעילות בצירוף:

א. אישור מקורי מאת רואה חשבון המבקר של החברה (רואה חשבון שמונה

לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט -

1999 ) המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו

את פעילותה, ובציון העובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף

131 לפקודת מס הכנסה, המאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם

כי החברה הפסיקה את פעילותה. האישור יינתן על כל שנות המס שלגביהן

מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-

תשלומה. לנוסח לדוגמה של אישור רואה חשבון.

ב. העתק מן הדוחות למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור כאמור.

תשומת לבכם לתקנה 5ג' לתקנות החברות (אגרות) אשר קובעת כי הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

פירוק מרצון על ידי נושים

ההליך מתנהל בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות.

משרד עורכי דין ליבן קובי עוסק בליווי וייצוג משפטי בתחום האזרחי והמסחרי ומתמחה בהקמה ופרוק חברות